בנק ישראל מפרסם מדיניות להקמת בנק חדש

הסרת חסמי הכניסה בענף הבנקאות נמשכת: מדיניות חדשה מאפשרת ליזם לקבל תוך פרק זמן קצר יחסית ועוד לפני שהסתיימה ההיערכות הנדרשת - רישיון בנק מוגבל

ד"ר חדווה בר, המפקחת על הבנקים (צילום: בנק ישראל)

בנק ישראל מפרסם היום (ראשון) מדיניות שמסדירה, מבהירה ומפשטת את התהליך של הקמת בנק, ויוצרת ליזם המעוניין להקים בנק וודאות רגולטורית עוד בשלב מוקדם של תהליך הרישוי.

המדיניות נקבעה תוך בחינת מודלים ופרסומים של רשויות פיקוח בעולם, לרבות אנגליה ואוסטרליה, וביצוע התאמות למשק הישראלי.

המדיניות החדשה מאפשרת ליזם לקבל – תוך פרק זמן קצר יחסית ועוד לפני שהסתיימה ההיערכות התפעולית, הניהולית והרגולטורית הנדרשת – רישיון בנק מוגבל, תחתיו ניתן יהיה לנהל פעילות מצומצמת של קבלת פיקדונות ומתן אשראי.

מודל רישוי זה מאפשר ליזם להשלים תהליכים מורכבים כמו גיוס הון, גיוס כח אדם, השקעה בתשתיות ובמערכות מיחשוב, התקשרויות עם ספקי שירות שונים וסגירת פערים רגולטוריים, לאחר שהבנק כבר הוקם והחל לפעול ברישיון מוגבל. את הרישיון המוגבל היזם יוכל לקבל תוך שישה חודשים ממועד הגשת הבקשה לבנק ישראל.

במהלך התקופה לאחר קבלת הרישיון המוגבל, יהיה על היזם להשלים את כלל התהליכים הנדרשים בהתאם למתווה של אבני דרך ולוחות זמנים שיקבעו עימו ויאושרו על ידי הפיקוח על הבנקים. עם השלמת המתווה כנדרש, הרישיון המוגבל מוחלף ברישיון קבע.

המדיניות קובעת רגולציה מופחתת על בנקים חדשים שמנהלים פעילות שאינה מורכבת, כגון פעילות קמעונאית, ובכלל זה הוראות ניהול בנקאי תקין והוראות הדיווח לפיקוח. במסגרת זו וכפי שהוצהר בעבר – בנק חדש שינהל פעילות שאינה מורכבת יידרש להון התחלתי בהיקף של 50 מיליון ש”ח בלבד, והיזם יוכל לגייס סכום זה במתווה מדורג במהלך תקופת הרישיון המוגבל.

בהמשך, כשנכסי סיכון האשראי של הבנק יגיעו ל-600 מיליון ש”ח, הוא יידרש לעמוד ביחס הון עצמי רובד 1 של 8.0% וביחס הון כולל של 11.5% בלבד – שיעורי הלימות הון נמוכים מאלה הקיימים היום לבנקים. כדי לתמוך בבנק החדש וכדי להגן על ציבור המפקידים שלו, תקבע לו הגנת ינוקא במבנה שיגובש בשיתוף בין בנק ישראל והחשב הכללי באוצר.