בנק ישראל פרסם את הדו”חות הכספיים ל-2016

הדו"חות הכספיים הושפעו ממספר מגמות בכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של בנק ישראל ובמדיניות ההשקעה של יתרות המט"ח

נגידת בנק ישראל קרנית פלוג צילום: לע"מ

בנק ישראל מפרסם היום (שני) את הדו”חות הכספיים שלו לשנת 2016.

הדו”חות הכספיים של בנק ישראל הושפעו בשנת 2016 ממספר מגמות בכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של בנק ישראל ובמדיניות ההשקעה של יתרות המט”ח. המאזן התרחב בכ-25 מיליארדי ש”ח (7%) והסתכם בסוף השנה בכ-394 מיליארדי ש”ח.

הרוב המוחלט של הנכסים במאזן של בנק ישראל נקוב במטבע חוץ, ואילו ההתחייבויות עיקרן שקליות: המק”ם, הפיקדונות השקליים של הבנקים המסחריים ויתרת שטרי הכסף והמעות שבמחזור. הגידול בצד הנכסים נזקף ברובו לעלייה ביתרות המט”ח, שנבעה בעיקרה מרכישות מט”ח של בנק ישראל, מרווחים ומשערוך מחירים.

את אלו קיזזו חלקית הפרשי שער שליליים על היתרות, בעיקר כתוצאה מייסוף השקל מול הדולר, האירו והליש”ט.

היחלשותם של האירו והליש”ט מול השקל הייתה הגורם העיקרי להפסד ב-2016. ואולם השפעת היחלשותו של הדולר לא תרמה להפסד, אלא קוזזה מחשבונות השערוך – זאת על פי כללי החשבונאות הנהוגים בבנק ישראל, כמקובל בבנקים מרכזיים.

בשנים האחרונות הרווחים מיתרות המט”ח עלו על ההוצאות בגין הכלים המוניטריים, בעיקר עקב הצטמצמות פערי הריבית בין ישראל לבין המשקים שבהם מושקעות היתרות ושינויים במדיניות ההשקעה של יתרות המט”ח.

ב-2016 תרמו לכך בעיקר עלייה של הרווחים בגין השקעה בניירות ערך וכן ירידה בהיקף הנפקות המק”ם והפחתת ריבית בנק ישראל מ-0.12% בממוצע בשנת 2015 ל-0.1% בממוצע בשנת 2016.

במקביל נמשכה מגמת ההרחבה של היקף ההשקעה במניות בחו”ל. הוגדלה ההשקעה במניות ובאג”ח חברות על חשבון האג”ח הממשלתיות. לאורך זמן ההשקעה באג”ח חברות ובמניות צפויה להמשיך להגדיל את התשואה על תיק היתרות, אמנם תוך העלאת התנודתיות ברווחים.

מאזן בנק ישראל הסתכם בסוף שנת 2016 בכ-394 מיליארדי ש”ח, גידול של כ-25 מיליארדי ש”ח (7%) ביחס לשנת 2015. הגידול בצד הנכסים נזקף ברובו לעלייה ביתרות מט”ח. בצד ההתחייבויות הגידול המשמעותי ביותר נובע מגידול היתרה של כלי הספיגה המוניטריים נטו בסך של כ-17 מיליארדי ש”ח על רקע הצורך לעקר חלק מהגידול בנזילות כתוצאה מרכישות המט”ח, ומגידול של כ-11 מיליארדי ש”ח בבסיס הכסף שבמחזור.

בשנת 2016 נרשם הפסד אשר הסתכם ב-5.3 מיליארדי ש”ח, קיטון בהפסד של כ-2.8 מיליארדי ש”ח בהשוואה לשנת 2015. בדומה לשנים קודמות, עיקר ההפסד נבע מהפרשי שער על יתרות הנקובות במט”ח והסתכם השנה בכ-7.1 מיליארדי ש”ח, בעיקר עקב היחלשותם של מטבעות האירו והליש”ט. דוח רווח והפסד כולל הכנסות מיתרות מט”ח בהיקף של כ-3 מיליארדי ש”ח, אשר קיזזו באופן חלקי את ההפסד שנבע מהפרשי שערים. להפרשי שערים השפעה גדולה ותנודתית על הרווח וההפסד של הבנק עקב חוסר האיזון המטבעי הקיים במאזן הבנק.