בקרוב? רשות המיסים מתמודדת עם מיסוי מטבעות וירטואליים

רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר מקצועי המבהיר את מיסוי הפעילות במטבעות וירטואליים

ביטקוין. (צילום: פיקסביי)

רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר מקצועי המסדיר מיסוי הכנסות שהתקבלו בקשר עם פעילויות המערבות מטבעות וירטואליים כגון הביטקוין והלייטקוין.

החוזר מבהיר לקהילת המשתמשים במטבעות וירטואליים את הנחיות המיסוי שחלות לגביהם, ומאפשר להם וודאות מיסויית בנושא.

‘מטבע וירטואלי’ הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת בעלת ערך, המשמשת לצורך סחר חליפין וכן יכול לשמש לצורך השקעה.

מטבעות וירטואליים ממלאים את התפקידים האמורים בהסכמת קהילת המשתמשים בהם המקנים להם את ערכם. שימושים אלו בקרב קהילת המשתמשים במטבע וירטואלי הביא את המשתמשים לכנות את היחידות הדיגיטליות בשם ‘מטבע’.

על פי חוק בנק ישראל המטבעות הוירטואליים לא נחשבים כ”מטבע” או “מטבע חוץ”, ועל כן מטבעות אלה ייחשבו על פי פקודת מס הכנסה כ”נכס” ומכירתם תמוסה כמכירת “נכס” וההכנסה ממכירתם תסווג כהכנסה הונית ותחויב במס רווח הון על פי שיעורי המס הקבועים.

בנוסף לאמור, במידה והכנסותיו של אדם ממטבעות וירטואליים עולה לכדי עסק, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה, הן יסווגו כהכנסה פירותיות ויחולו עליה שיעורי המס המתאימים. יובהר כי הכנסותיו של אדם העוסק במכירה ובשיווק של מטבעות וירטואליים ייחשבו כ”פירותיות”.

החוזר מתייחס גם לפעילות “כרייה”, שהיא העמדת כוח מחשוב אשר תמורתה משולמים מטבעות וירטואליים, אשר יכולה להוות סממן לקיומו של עסק במטבעות וירטואליים.

כמו כן, עסקאות במטבעות וירטואליים יחויבו במע”מ בכפוף לכך כי עסקאות אלה הן בעלות אופי מסחרי או מי שפעילותו במסחר במטבעות וירטואליים, שיווקם או כרייתם עולה לכדי עסק.