דור אלון הכפילה את הרווח הנקי ברבעון השני

בחציון הראשון של שנת 2016 הוכפל הרווח הנקי והסתכם בכ-34.3 מיליוני שקלים ■ ברבעון השני הסתכם הרווח הנקי ב-22 מיליון שקלים - גידול של 180%

דור אלון. דו"חות כספיים חיוביים

חברת דור אלון מדווחת היום (שלישי) על התוצאות הכספיות של הרבעון השני לשנת 2016.

מכירות החברה ברבעון השני ובחציון הראשון של 2016, משקפות גידול כמותי במכירות הדלקים וגידול במחזור המכירות בחנויות הנוחות בכל הפורמטים.

למחירי הדלקים הנמוכים ששררו במהלך הרבעון והתקופה ביחס לשנה קודמת השפעה חיובית, בין היתר, על כמויות הדלקים הנמכרות, צרכי האשראי של החברה וחשיפה לסיכוני אשראי של הלקוחות.

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון בסך של כ-221 מיליון שקלים, לעומת סך של כ- 213 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול ברווח הגולמי נבע מגידול בכמויות הדלקים שנמכרו ומגידול במחזורי המכירות בחנויות הנוחות וכן מרווחי מלאי שרשמה החברה ברבעון הנוכחי.

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון בכ-44 מיליון שקלים, לעומת סך של כ-30 מיליון שקליםח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מהפרשה לירידת ערך החזקה במניות דיינרס שרשמה החברה ברבעון המקביל אשתקד וכן מגידול בכמויות הדלקים שנמכרו ובמחזורי המכירות בחנויות הנוחות.

הרווח הנקי לבעלים הסתכם בכ-22.2 מיליון שקלים ברבעון, לעומת 7.9 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול ברווח הנקי נבע בעיקר מגידול בכמויות הדלקים שנמכרו, מגידול במחזורי המכירות בחנויות הנוחות וכן מהפרשה לירידת ערך החזקה במניות בדיינרס שרשמה החברה ברבעון המקביל אשתקד .

החברה ממשיכה להציג תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2016 בסכום משמעותי של למעלה מ-128 מיליון שקלים, לעומת 63 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

לדברי עודד בלום מנכ”ל החברה, “דור אלון ממשיכה להציג תוצאות עסקיות טובות ותזרים מזומנים משמעותי”.

“מגמות הגידול הכמותי במכירות הדלקים במתחמי התידלוק והגידול במחזור המכירות בחנויות הנוחות בכל הפורמטים, מלוות אותנו גם ברבעון השני של השנה. התוצאות העסקיות והתזרים מאפשרים לחברה להמשיך ולצמוח בעסקי הליבה שלה ובתחומים משקים. בין היתר, החברה ממשיכה לקדם את פרוייקט תחנת הכח במפעל סוגת באמצעות שותפות אלון מרכזי אנרגיה גת”.