הראל סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 163 מיליון שקלים

הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים של 2016, גדל בכ-37% והסתכם בכ- 205 מיליון שקלים

רונן אגסי, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים צילום: מיה כרמי-דרור

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה היום (שני) את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2016.

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו ברבעון השלישי של 2016 בכ-5.1 מיליארד שקלים, לעומת כ-4.7 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של  כ-8%.

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2016 בכ-14.9 מיליארד שקלים, לעומת כ- 13.9 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-7%.

הרווח הכולל ברבעון השלישי של 2016 הסתכם בכ- 163 מיליון שקלים, לעומת הפסד של כ-130 מיליון שקלים, ברבעון המקביל אשתקד.

המעבר מהפסד לרווח כולל נובע בעיקר מהתשואות בשוק ההון שהיו גבוהות מהתשואות ברבעון המקביל אשתקד ומגביית דמי ניהול משתנים בסך של כ-52 מיליון שקלים לעומת החזר דמי ניהול משתנים בסך של כ-77 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים של 2016, הסתכם בכ-205 מיליון שקלים, לעומת רווח כולל בסך של כ-150 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ- 37%.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם, ליום 30 בספטמבר 2016 על כ-4.9 מיליארד שקלים וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-171 מיליון שקלים במהלך שנת 2016.

סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסים הסתכם, נכון ליום 30 בספטמבר 2016 עלה לכ- 181.9 מיליארד שקלים.

רונן אגסי, מנכ”ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מסר כי “התוצאות הכספיות ברבעון השלישי של שנת 2016 ממשיכות להעיד על יציבותה והמשך צמיחתה של הקבוצה, כאשר בכל המגזרים נרשם שיפור ברווחיות. הראל ממשיכה לשמור על מעמדה כשחקנית מובילה בענף הביטוח,  לצד איתנות פיננסית גבוהה. מגמות אלו ראויות לציון על רקע התנודתיות הגבוהה בשווקים הפיננסיים בישראל ובחו”ל”.