הרשות לניירות ערך תקל על תאגידים קטנים

יו"ר הרשות לניירות ערך, הפרופ' שמואל האוזר: "זהו צעד נוסף ומרכזי בתוכנית ההקלות של הרשות לשוק ההון אשר יחסוך בעלויות של חברת קטנות"

ראש הרשות לניירות ערך הפרופסור שמואל האוזר צילום: דוברות האוצר

התקנות החדשות של רשות ניירות ערך למדרג רגולציה והקלות לתאגידים קטנים פורסמו ברשומות ביום חמישי האחרון.

מטרת המהלך היא להעניק הקלות לתאגידים קטנים שהנפיקו מניות בלבד בפרסום דוחות כספיים רבעוניים. התאגידים הקטנים יוכלו ליהנות מההקלות כבר בגין הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2017.

ביסודן של ההקלות עומדת התפישה כי על אף חשיבותם של הדוחות הכספיים, יש מקום להקל בדרישות החלות על תאגידים קטנים כדי להוזיל עלויות רגולציה. בהתאם, הוחלט לאפשר לתאגידים קטנים לעבור למודל דיווח כספי חצי שנתי באופן שבו הם לא ידרשו עוד לפרסם דוחות כספיים (לרבות המידע הנלווה לדיווח הרבעוני) ברבעון הראשון והשלישי.

בשים לב למספר התאגידים הקטנים אשר מניותיהם רשומות למסחר בבורסה ואשר הציבור אינו מחזיק באגרות חוב שלהם, הרי שמספר התאגידים הקטנים שיוכלו לבחור לאמץ את ההקלה המוצעת עומד על כ-180 תאגידים (תאגיד קטן הינו תאגיד אשר שווי השוק שלו נמוך מ-300 מיליון שקלים.

יודגש, כי הקלה זו אינה רלוונטית לתאגידים הדואליים לאור כפיפותם למשטר דיווח זר. כמו כן, מי שעוד יוכלו ליהנות מההקלה הינם תאגידים שמניותיהם נמחקו מן המסחר בבורסה אך הם עודם מחויבים בחובת דיווח, וזאת בהתאם להיקף ההון העצמי שלהם ובכפוף לכך שהציבור אינו מחזיק בתעודות התחייבות שלהם.