ירידה ברווחי קבוצת הראל במחצית הראשונה של 2016

הקבוצה רשמה רווחים של 42 מיליון שקלים לעומת רווח של כ-280 מיליון שקלים בתקופה המקבילה בשנה שעברה

רונן אגסי, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים צילום: מיה כרמי-דרור

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה היום (שלישי) את דו”חותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2016.

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו במחצית הראשונה של 2016 בכ-9.7 מיליארד שקלים, לעומת כ- 9.2 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-6%.

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו ברבעון השני של 2016 בכ-5 מיליארד שקלים, לעומת כ-4.5 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של  כ-11%.

הרווח הכולל במחצית הראשונה של 2016, הסתכם בכ-42 מיליון שקלים, לעומת רווח כולל בסך של כ-280 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

הקיטון ברווחים נובע בעיקר מכך שבתקופת הדוח הגדילה החברה את ההתחייבויות הביטוחיות במגזר ביטוח כללי בסך של 112 מיליון שקלים, לאחר מס בעקבות המלצות ועדת וינוגרד בנוגע לקביעת ריבית ההיוון בענפי רכב חובה וחבויות.

כמו כן, הגדילה החברה את ההתחייבויות הביטוחיות במגזר ביטוח חיים בסך של כ-94 מיליון שקלים לאחר מס בעקבות הירידה בריבית חסרת סיכון המשמשת בהיוון התחייבויות הביטוחיות.

הרווח הכולל ברבעון השני של 2016 הסתכם בכ-28 מיליון שקלים, לעומת כ-125 מיליון שקלים, ברבעון המקביל אשתקד.

הקיטון ברווח הכולל נובע בעיקר מגידול בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-59 מיליון שקלים לאחר מס בעקבות השפעת הירידה המתמשכת בריבית חסרת הסיכון, וזאת לעומת עלייה בריבית סיכון בתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד, נכון ל-30 ביוני על כ-4.84 מיליארד שקלים. זאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של 107 מיליון שקלים בחודש אפריל האחרון. לאחר תאריך המאזן הכריזה הראל השקעות על חלוקת דיבידנד בסך של כ-64 מיליון שקלים.

סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסים הסתכם, נכון ל-30 ביוני ב-178.9 מיליארד שקלים.

רונן אגסי, מנכ”ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, אמר כי “התוצאות הכספיות בסוף המחצית הראשונה של שנת 2016 ממשיכות להעיד על יציבותה והמשך צמיחתה של הקבוצה. הראל ממשיכה לשמור על מעמדה בענף הביטוח, זאת לצד איתנות פיננסית גבוהה. מגמות אלו ראויות לציון על רקע התנודתיות הגבוהה בשווקים הפיננסיים בישראל ובחו”ל”.