ישראל מיישרת קו עם העולם נגד הלבנות הון

הפיקוח על הבנקים מעדכן את ההוראות בדבר ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור

ד"ר חדווה בר, המפקחת על הבנקים (צילום: בנק ישראל)

הפיקוח על הבנקים פרסם להערות הציבור טיוטת תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס’ 411 בנושא – “ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור”.

ההוראה החדשה מהווה יישור קו עם הסטנדרטים הבינלאומיים העדכניים ביותר בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, וצפויה לסייע לקבלת מדינת ישראל כחברה מלאה בארגון ה- FATF.

ההוראה הקיימת “מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות” הורחבה ונערכה מחדש כהוראת ניהול סיכונים (לאור זאת גם שונה שם ההוראה), וכוללת גם כלים אופרטיביים לניהול סיכונים.

השינויים העיקריים להוראה:

  • ממשל תאגידי – הורחב פירוט התפקידים של פונקציות הממשל התאגידי, תוך התאמתם לניהול סיכון הציות בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 308 בנושא – “ציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי”, וכן הורחבו הנושאים הכלולים במדיניות איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, כמו למשל החלטות ועדת הסנקציות של מועצת הביטחון של האו”ם.
  • הערכת סיכונים – בעת ביצוע הערכת סיכונים, פורטו הגורמים שעליהם נדרש התאגיד הבנקאי להתבסס, וכן פורט בסיס המידע שעל התאגיד הבנקאי לאסוף מגורמים פנימיים וחיצוניים בכדי לגבש את הערכת הסיכונים.
  • הפחתת סיכונים – בקביעת מדיניות ונהלי הכר את הלקוח נדרש התאגיד הבנקאי להביא בחשבון את גורמי הסיכון שפורטו בהוראה. חלוקת גורמי הסיכון נעשתה לפי לקוחות, מדינות וטריטוריות ומוצרים, שירותים וערוצי הפצה. במסגרת זו, תאגיד בנקאי נדרש להעריך, באמצעות שאלון מובנה וממוכן, את רמת סיכון איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור הנשקפת לו מפעילות מול הלקוח, בהתבסס, בין היתר, על משתני הסיכון שפורטו בהוראה, תוך שקלול גורמי הסיכון. כאשר זוהה הלקוח כבעל סיכון גבוה, נדרש התאגיד הבנקאי לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות בהוראה, כמו למשל: דרישת מידע נוסף, קבלת אסמכתאות או אישור דרג ניהולי בכיר.
  • פעילות בסיכון – ההוראה החדשה מרכזת בפרק אחד את כל הפעילות בסיכון שהופיעה בהוראה הקודמת ואת הפעילויות בסיכון שהופיעו במכתבי פיקוח בעבר. ניתן דגש לנושא ניהול חשבון לאישי ציבור מקומיים ולבעלי תפקידים בכירים בארגונים בינלאומיים, זאת בנוסף לסוגיית ניהול חשבון לאנשי ציבור זרים, שהופיע בהוראה הקיימת. כמו כן נאסר על פתיחת חשבונות ממוספרים חדשים, ועל התאגידים הבנקאיים לפעול להפיכת חשבונות ממוספרים לחשבונות רגילים עד ליום 31.12.2017.
  • היקף פעילות (ניהול סיכונים קבוצתי) – פורטו דרישות לגיבוש מדיניות קבוצתית לתאגידים בנקאיים המנהלים פעילות בינלאומית באמצעות חברות בנות או סניפים בתחומי שיפוט מחוץ לישראל. בין היתר נקבע כי במקרה בו התאגיד הבנקאי נדרש ליישם את ההוראות המחמירות (מבין הדרישות המקומיות ודרישות הוראה זו), ואלו עומדות בסתירה להוראות הדין במדינה המארחת, יש לקבוע בקרות נוספות וכן לשקול את המשך הפעילות באותה מדינה.

התיקונים להוראה ייכנסו לתוקף בתחילת שנת 2018.