מאגר תמר מוערך בכ-11.7 מיליארד דולרים

מיום תחילת ההפקה ממאגר תמר במרץ 2013, הופקו מעל 40 BCM גז טבעי למשק הישראלי ולירדן. מערכת ההולכה מצויה בשיא יכולתה, ובשנים הקרובות צפוי הביקוש לגז טבעי במשק להמשיך ולגדול משמעותית

אסדת גז צילום: יח"צ

דלק קידוחים פרסמה הבוקר (רביעי) תזרים מהוון מעודכן וכן דוח עתודות הגז הטבעי והקונדנסט בחזקת תמר, הכוללת את מאגר תמר ומאגר תמר SouthWest.

דוח העתודות המעודכן נערך על ידי מעריך עצמאי (חברת – NSAI Netherland ,Sewell &Associates, Inc), וכולל ניתוח המידע הגיאולוגי וההנדסי מהקידוחים השונים, וכן את נתוני ההפקה העדכניים.

בהמשך לדוח העתודות אשר פורסם ביולי 2017 לאור ממצאי קידוח “תמר 8” (עליה של כ-13% בעתודות הגז במאגר), קובע הדוח המעודכן כי היקף העתודות במאגר עומד על כ-313 BCM וכ-14 מיליון חביות קונדנסט, ולמעשה לא חל שינוי בהיקף העתודות במאגר למעט ההפקה בפועל מאז הדוח הקודם.

בהתאם למודל העדכני עתודות הגז המוכחות והצפויות (2P) בחזקה נותרו ללא שינוי, תזרים המזומנים הצפוי כולל עדכון הנחות בדבר צפי הביקושים, מחיר הגז לרבות התאמת מחיר הגז לחברת החשמל בשיעור של כ- 12.5% (50% משיעור ההתאמה המירבי) ביולי 2021 בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם, השקעות הוניות ועוד.

בהתאם להנחות וההערכות שבבסיס התזרים נגזר למאגר (100%) ערך של כ-11.7 מיליארד $, בשיעור היוון של 7.5%. כמו כן פרסמה השותפות רגישויות ביחס לשיעור ההיוון, המחירים והכמויות שבבסיס התזרים המהוון.

מהדוח עולה כי להערכת השותפות, גם בהנחת התאמת מחיר חברת החשמל, ערך המאגר אינו משתנה באופן משמעותי וזאת בעיקר לאור ירידת חלקה של חברת החשמל מסך הביקוש במשק המקומי, לצד כניסת מיסוי ששינסקי לתוקף.

מיום תחילת ההפקה ממאגר תמר במרץ 2013, הופקו מעל 40 BCM גז טבעי למשק הישראלי ולירדן. מערכת ההולכה מצויה בשיא יכולתה, ובשנים הקרובות צפוי הביקוש לגז טבעי במשק להמשיך ולגדול משמעותית.

בנוסף, כפי שדיווחו השותפות בתמר בעבר, נמשכים המאמצים לקדם הסכם ייצוא למכירת גז טבעי מהמאגר גם לצרכנים נוספים במצרים ובאירופה.