מענק למוכרי דירה שלישית

המענק יהיה בגובה מס השבח ששולם עד תקרה של 75 אלף שקלים. בנוסף, המענק מותנה בכך שהמוכר מכר את דירתו לחסר דירה או משפר דיור

פרוייקט מגורים בבנייה (צילום אילוסטרציה: משה מילנר, לע"מ)

ועדת הכספים של הכנסת אמורה לאשר בימים הקרובים תקנות לפיהן מי שימכור דירה שלישית ומעלה בתשעת החודשים ראשונים של 2017 , ולא יותר משלוש דירות בתקופה זו, יזכה למענק.

המענק יהיה בגובה מס השבח ששולם עד תקרה של 75 אלף שקלים. בנוסף, המענק מותנה בכך שהמוכר מכר את דירתו לחסר דירה או משפר דיור ובכך שלא יקנה דירה נוספת במהלך חמש השנים שלאחר המכירה.

במסגרת התקנות, מוכרי הדירות יוכלו להפקיד את הכסף שהתקבל מהמכירה בקופת גמל להשקעה. אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, למהלך ניתן בעקבות אישורה של הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית בו נקבע כי עמית יהיה רשאי להפקיד תשלומים בקופת גמל להשקעה בסכום הנמוך מבין שתי אפשרויות: סכום עד 2.5 מיליון שקלים או סך התמורה שהתקבלה בעבור מכירות דירות.

מתן ההיתר להפקדה לקופה כפוף להצגת אישור מנהל רשות המיסים ויתאפשר עד ל- 31.12.2017. כספים שיופקדו בקופה יהיו פטורים ממס רווח הון ובלבד שהעמית ימשוך אותם בחלוף 5 שנים או במועד הגיעו לגיל 60, המאוחר מבינהם.

כך למשל, חוסך שיפקיד מיליון ש”ח בקופת גמל להשקעה, צפוי לקבל בחלוף חמש שנים, סך של 1.28 מיליון ש”ח. הדוגמה מתבססת על תשואה בשיעור של 4%, מדד בשיעור של 1%, ודמי ניהול בגובה 0.7% על הצבירה (ממוצע דמי הניהול כיום). הטבת המס שתוענק לחוסך במקרה זה, בשיעור של 25% מהרווח הריאלי, תעמוד על כ- 30 אלף ש”ח.