עיצום כספי בגובה רבע מיליון שקלים ל’מיטב דש’

רשות ניירות ערך הטילה על חברת ‘מיטב דש בע”מ’ עיצום כספי בסך 250,000 שקלים בשל הפרת הוראות צו איסור הלבנת הון.

בביקורת שנערכה בחברה על ידי רשות ניירות ערך נמצא מספר רב של הפרות לכאורה של חובת הקבועות בצו איסור הלבנת הון, וביניהן, בקרה שוטפת, קביעת כלים וניהול סיכונים והכרת לקוח. בנוסף, הפרה החברה גם את חובת הדיווח בכך שלא דיווחה על פעולות בלתי רגילות בסמוך למועד ביצוען, אלא בשיהוי וזאת בניגוד לתקנות.

בהחלטת הוועדה נכתב כי “חובת הדיווח עומדת בלב משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור ובלעדיה אין. אי דיווח בשל אי הכנת תשתית לאיתור ולניטור פעילות בלתי רגילה באמצעות הכרת בעל החשבון וביצוע בקרות על הפעילות המבוצעת בחשבונות וכן שיהוי בהעברת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור עלולים לפגוע במידת היכולת לעקוב אחר מעבר הכספים ובכך לפגוע במלחמה בפשיעה החמורה ובמימון טרור”.

לעניין חובת הבקרה השוטפת קבעה הוועדה, כי תכנית העבודה שקבעה החברה לוקה בחסר הן מצד תדירות הבקרות והן מצד תוכנן.

מעבר לכך, החברה לא יישמה את תוכנית העבודה בפועל, כך שלמעשה חלק מהבקרות לא נערכו במשך חודשים ארוכים.

עוד קבעה הוועדה כי יש לבחון בהסתכלות כוללת את מידת עמידתו של גוף מפוקח בחובת הבקרה ובהתאם לקבוע האם ניתן לראות במכלול פעולותיו כעומדות בדרישת הצו. “המבחן הינו מבחן של סבירות, הן בהתחשב בגופים מפוקחים בעלי פעילות דומה והן בהתחשב במכלול פעילותו של הגורם המפוקח הספציפי, ובענייננו החברה. ככל שעל פי מבחן הסבירות ייקבע כי התקיימה הפרה, יתכנו רמות חומרה שונות של ההפרה, לפי מידת העמידה של החברה בחובה ובמידת הפרתה. רמות שונות אלה יבואו לידי ביטוי בגובה העיצום הכספי שיוטל על החברה”.