מדיניות פרטיות באתר “דה רוטשילד”

1. כללי 

1.1. ההגדרות במסמך מדיניות הפרטיות הן בהתאם לתקנון אתר “דה רוטשילד”.

1.2. “דה רוטשילד” מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט “דה רוטשילד” שהיא מנהלת ומפעילה.

1.3. להלן נסקור את מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר, לרבות האופן שבו “דה רוטשילד” משתמשת במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתרים או נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

2. רישום לשירותים

2.1. חלק מהשירותים באתר “דה רוטשילד” עשויים לדרוש הרשמה. במסגרת ההרשמה נדרשים המשתמשים למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי יצירת קשר עם המשתמש, כתובת דואר אלקטרוני ו/או פרטי כרטיס אשראי שברשותו. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן להירשם לשירותים הטעונים רישום.

2.2. הואיל ו”דה רוטשילד” תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשם המשתמש, באחדים מהשירותים יתבקשו המשתמשים להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

3. מאגר המידע

3.1. הנתונים שנמסרים ע”י המשתמשים בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של “דה רוטשילד”. מובהר כי אין כל חובה על המשתמשים למסור את המידע, אך יובהר כי ללא מסירת הפרטים, לא ניתן יהיה להשתמש בשירותים הללו.

4. השימוש במידע

4.1. בעת השימוש באתר, יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. “דה רוטשילד” ישמור את המידע במאגריו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי “דה רוטשילד”, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

4.1.1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים – כדוגמת (אך לא רק) פורומים, משחקים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים.

4.1.2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את “דה רוטשילד” לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

4.1.3. לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך.

4.1.4. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.

4.1.5. כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתרי “דה רוטשילד” לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את “דה רוטשילד” לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.

4.1.6. “דה רוטשילד” רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, “דה רוטשילד” לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

4.1.7. ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

4.1.8. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתרי “דה רוטשילד”.

4.1.9. לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

5. מסירת מידע לצד שלישי

5.1. “דה רוטשילד” לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

5.1.1. בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של “דה רוטשילד”, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות ל”דה רוטשילד” ולצד שלישי המוצגות באתרי “דה רוטשילד”. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.

5.1.2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרי “דה רוטשילד”, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, יהיה “דה רוטשילד” רשאי למסור את המידע לפי הנדרש;

5.1.3. אם יתקבל בידי “דה רוטשילד” צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ובכלל זה רשת מוסמכת, כגון הרשות לניירות ערך;

5.1.4. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין “דה רוטשילד”;

5.1.5. בכל מקרה ש”דה רוטשילד” יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

5.1.6. “דה רוטשילד” יהיה רשאי להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות אחרות מקבוצת ידיעות אחרונות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

5.1.7. אם “דה רוטשילד” יארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי – הוא יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

6. Cookies

6.1. האתר משתמש ב’עוגיות’ (Cookies ) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

6.2.’עוגיות’ ( Cookies ) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי “דה רוטשילד”. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. אם, לדוגמה, נעזר המשתמש במערכת ההפעלה “חלונות” ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב’ מייקרוסופט, ניתן למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files . ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתרים, מהיכן הגיע אל האתרים, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

6.3. ה’עוגיות’ משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל ביקור חוזר במדורים באתר “דה רוטשילד” המחייבים רישום.

6.4.המידע ב- Cookies מוצפן, דה רוטשילד” נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי “דה רוטשילד” יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

6.5.משתמש שאינו רוצה לקבל Cookies , יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת, ראוי לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר “דה רוטשילד” או באתרי אינטרנט אחרים.

6.6.המשתמש יכול למחוק את ה- Cookies במחשבו בכל רגע. מוצע לעשות כן, רק ברגע שהמשתמש משוכנע שאינו רוצה שאתרי “דה רוטשילד” יותאמו להעדפותיו. הואיל והעוגיות מונעות המשתמש לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אזי יש להזהרמלמחוק אותן, אלא אם כן המשתמש משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

7. שירותים של צדדים שלישיים

7.1. חלק מהשירותים באתרי “דה רוטשילד”, מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של האתר. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי “דה רוטשילד”. במהלך שימוש המשתמשים בשירותים אלה הם עשויים להידרש למסור פרטים אישיים, או שייאספו פרטים לגביהם. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של “דה רוטשילד” ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

8. פרסומות של צדדים שלישיים

8.1. “דה רוטשילד” מתירה לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתרי “דה רוטשילד” ו/או משתמשת במערכות מטעם חברות אחרות, לדוגמה חברת טוטאל מדיה, בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות באתרי “דה רוטשילד”.

8.2.המודעות בהן המשתמשים צופים בעת הביקור באתר “דה רוטשילד”, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookiesבמחשב המשתמש ומשבצות “משואות רשת” (web beacons ) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר.

8.3. המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של אתר “דה רוטשילד”.

8.4. משתמש אשר מעוניין לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום ב-“דה רוטשילד”, יכול לעשות כן באמצעות אתר האינטרנט של אותן חברות. לדוגמה, לגבי מערך הגשת הפרסומות של חברת טוטאל מדיה ניתן לקבל מידע בקישור: http://www.doubleclick.com/us/about_doubleclick/privacyלגבי מערך הגשת הפרסומות של חברת ארטימדיה ניתן לקבל מידע בקישור:http://arti-media.net/privacy-policy

9. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

9.1.”דה רוטשילד” נעזרת בחברת NetRating Inc ., המספקת לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר “דה רוטשילד”. החברה אוספת ומנתחת מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה.

9.2.לצורך איסוף המידע משתמשת החברה ב”משואות רשת” ( web beacons ), המסייעות לה לנטר את דפוסי הפעילות באתר וכך לדוגמה לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

10. אבטחת מידע

10.1. “דה רוטשילד” מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי “דה רוטשילד”, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, “דה רוטשילד” לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

11. זכות לעיין במידע

11.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

11.2. בנוסף, אם המידע שבמאגרי “דה רוטשילד” משמש לצורך פניה אישית למשתמש, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. “דה רוטשילד” תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות למשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש

ל“דה רוטשילד” לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתרי “דה רוטשילד” – יוסיפו וישמרו ע”י “דה רוטשילד” על-פי דין, אך לא ישמשו עוד לצורך פניות למשתמש.

11.3. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש “דה רוטשילד” למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה ל“דה רוטשילד” לפעול כאמור.

12. שינויים במדיניות הפרטיות

12.1. “דה רוטשילד” רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרו משתמשים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.