קבינט הדיור אישר: ארנונה למבני מגורים שאינם בשימוש

בכינוס הקבינט אושרה גם הצעת האוצר לתקן את חוק התיכנון והבנייה ולהבטיח את האפשרות לשינוי ייעוד של קרקעות מסחר בערים – למגורים.

שר הפנים דרעי צילום: חיים צח / לע"מ

שר האוצר משה כחלון ושר הפנים אריה דרעי באישור ועדת הכספים של הכנסת, תיקנו היום (שני) את תקנות הארנונה הכללית ברשויות המקומיות.

תיקון זה מובא כחלק מצעדיו של שר האוצר להרחבת היצע הדיור הזמין למגורים.

התיקון קובע כי בהינתן אישור של שר האוצר ושר הפנים או מוסמך מטעמם, מועצה מקומית תהיה רשאית לקבוע שיעור ארנונה חריג על מבנה מגורים שאינו בשימוש בשונה מהתעריף הקיים בתחומן למגורים.

על פי הוראת השעה יכלו השרים לתת אישור כאמור רק עד סוף שנת 2016 ואילו כעת לאחר התיקון, הוראת שעה זו תומר להוראת קבע.

משנים את ייעוד הקרקעות

בנוסף אושרה גם ההצעה להביא לתיקון חוק התכנון והבניה, במטרה להבטיח את איתנות הרשויות המקומיות והצורך לאפשר להן לפתח את מתחמי התעסוקה המאושרים והלא ממומשים או מיושנים בתחומן.

באוצר אומרים כי תיקוני החקיקה המוצעים עולים בקנה אחד עם מדיניות השר ופעולותיו להגדיל את היצע הדיור ולטפל בחסמים בתחום הדיור.

בבחינה שנערכה מול הוועדות לתכנון ובניה עלה, כי קיים עודף תכנוני משמעותי לא ממומש בשטחי תעשיה ומסחר.

עודף זה נשען על תכניות גדולות למסחר ותעסוקה ברשויות המקומיות באזור המרכז מקשה על הגדלת היצע הדיור, מונע עירוב שימושים ומקטין את היכולת לקדם הגדלה של היצע שטחי תעסוקה ומסחר בפריפריה.

במסגרת מאמצי האוצר להביא להרחבת היצע הדיור, מוצע להסמיך ועדה מקומית עצמאית וועדה עצמאית מיוחדת לאשר שינוי ייעוד בהליך תכנוני בתכניות בייעוד תעסוקה, מלאכה או מסחר בבניינים שהושלמה בנייתם, כאשר זה נועד להמרת הייעוד לייעוד למגורים בשכירות.

בנוסף, בשנים האחרונות הפכו ועדות הערר לחסם משמעותי המביא לעיכוב של מימוש היתרי בנייה, ומקשה על הגדלת היצע הדיור.

במטרה לייעל את פעילות וועדות הערר מוצע להעניק להן סמכות לחייב את מגיש הערר או את המשיב לשלם לצד שכנגד את הוצאותיו בהליך אם מצא שהערר שהוגש לא היה בתום לב או שהערר מוצדק לפי העניין וכי חיוב בהוצאות כאמור יהיה ניתן לביצוע בהליכי הוצאה לפועל.

עוד מוצע לקבוע מנגנון לעניין עיכוב הביצוע כך שבעל ההיתר יוכל לפנות בבקשה לוועדת הערר להסיר את עיכוב הביצוע עד קבלת ההחלטה, וכך להבהיר כי הליכים נוספים הנדרשים להיתר, לגביהם לא הוגש ערר, כגון בדיקת מכון בקרה, לא יעוכבו גם כן.