קרדן ישראל מפרסמת הצעת רכש של 7.5% ממניותיה

החברה מבקשת לרכוש יותר מ-6 מיליון מניות במחיר 5.5 שקלים למניה, וזאת בין היתר, באמצעות שימוש בתקבוליה מהשלמת עסקת מכירת חלקה בחברת UMI

קרדן ישראל מפרסמת היום (ראשון) הצעת רכש למחזיקי מניותיה המונפקות.

מדובר בהצעה לרכישת יותר מ-6 מיליון מניות מונפקות, אשר יהפכו למניות רדומות בידי החברה. הצעת הרכש הינה במחיר הגבוה בכ-3% ממחיר המניה בשוק בתחילת המסחר היום.

החברה השלימה בתחילת חודש נובמבר האחרון את מכירת אחזקותיה בחברת UMI למשפחת עיני, בעסקה שהגדילה את רווחיה ואת יתרות המזומנים שלה. כעת החברה מבקשת להשתמש בחלקם לצורך הצעת רכש למניותיה.

ביצוע הרכישה בדרך הזו מקנה אפשרות שוויונית לבעלי המניות לשקול את ההצעה, ולממש חלק או את כל השקעתם בחברה, או לחלופין להמשיך ולהחזיק בכל מניותיהם ובכך להגדיל את שיעור החזקתם במניות החברה באופן יחסי, ללא צורך בהשקעה נוספת, בשל הפיכת חלק ממניות החברה למניות רדומות.

בחברה מציינים כי בדוח הכספי של החברה ליום 30 בספטמבר 2016, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עומד על כ-429 מיליוני ש”ח, המשקף כ-5.28 ש”ח למניה.

החברה דיווחה כי הרווח הצפוי מעסקת UMI שהושלמה בתחילת חודש נובמבר 2016 עומד על כ-100 מיליוני ש”ח, כך שההון העצמי נכון לסוף ספטמבר בתוספת הרווח מעסקת UMI שווה לסכום של כ-529 מיליוני ש”ח, ובחישוב למניה – כ-6.5 ש”ח.

הצעת הרכש מוצעת במחיר של 5.5 ש”ח למניה, דהיינו כ-15% מתחת למחיר המניה המחושב על פי ההון העצמי המתוקן כאמור.

דירקטוריון החברה בחן את השפעת החלוקה המתכוננת על היבטיה השונים ואת המקורות העומדים לרשות החברה לצורך ביצוע החלוקה המתכוננת. במכלול השיקולים סבר הדירקטוריון כי חלוקה בדרך של רכישה עצמית לפי הצעת רכש זו, מהווה אלטרנטיבה טובה לשימוש בחלק מיתרת המזומנים המצויים בקופת החברה ובשים לב למצבת התחייבויותיה.