שינוי מגמה בשוק החוב?

כלכלי חברת הדירוג 'מדרוג' מגלים כי מגמת צמצום המרווחים נעצרה בחודש אפריל 

שוק ההון אילוסטרציה: פיקסביי

בחינת המרווחים החציוניים בשוק האג”ח הקונצרני בישראל לחודש אפריל אל מול החודש הקודם (ממוצע חודשי) מראה, כי בניגוד למגמה שאפיינה את החודשים האחרונים, בחודש אפריל חל ניתוק בין המגזר הצמוד למגזר השקלי.

במגזר הצמוד חלה פתיחת מרווחים שבין 5 ל- 45 נקודות בסיס ואילו המגזר השקלי הציג מגמה מעורבת (בקבוצת ה-Aaa.il-Aa.il פתיחת מרווחים של עד 7 נקודות בסיס, סגירת מרווחים בקבוצת ה- A.il של עד 12 נקודות בסיס ובקבוצת ה- Baa.il מגמה מעורבת). כאשר, תיאבון הסיכון שמר על יציבות יחסית במהלך אותה התקופה וכפי שמשתקף בפער המרווחים בין רמות הדירוג.

בבחינת התשואות החציוניות (בממוצע חודשי) לחודש אפריל מול החודש הקודם, למרות פתיחת המרווחים במגזר הצמוד ירדו התשואות לאורך סולם הדירוג (פרט לדרוג Baa2.il) וזאת בשל ירידה בעקום הבסיס הריאלי במח”מ הרלוונטי, ואילו במגזר השקלי חזינו במגמה מעורבת ולמרות ירידה של עקום הבסיס (חסר סיכון) הנומינאלי ובפרט במח”מ הארוך.

נציין, כי גם בעקום הבסיס בארה”ב חלה ירידת תשואות לאורך כל העקום בתקופה זו. הציפיות לאינפלציה משוק ההון לשנה הראשונה נותרו יציבות גם החודש על רמה נמוכה של 0.0%, כאשר בטווח הזמן הבינוני חלה המשך ירידה שולית בציפיות האינפלציוניות.

מרווחי החובות הנחותים (אג”ח Coco’s) של הבנקים (אגוד, לאומי, הבינלאומי ודיסקונט) עדיין משקפים סיכון גבוה יותר ביחס לדירוג החציוני שדורגו, אך נראה כי הפער ביניהם לבין המרווח החציוני של הדרוג שבו דורגו הולך ומצטמצם ועמד על ממוצע של בין 0.5% ל-0.6%, לעומת טווח ממוצע של 0.5%-0.8% בחודש הקודם עוצמת סגירת הפער משתנה מבנק לבנק, כאשר בדירוגים יותר נמוכים הפער מתון יותר.

אולם, גם בסגמנט זה המרווח האבסולוטי עצמו מעיד על שמירת הסדר של סולם הדירוג, כלומר ככל שדירוג החובות הנחותים גבוה יותר המרווח נמוך יותר.

בחלוקה לפי ענפי פעילות נשמר מדרג הסיכון בין הענפים המרכזיים כאשר מרווחים גבוהים יותר נצפו בענפים בענפי פעילות בעלי סיכון גבוה יותר – חברות אחזקה ונדל”ן, לעומת ענפי פעילות, המאופיינים בסיכון נמוך יותר- בנקים וחברות ביטוח. בנוסף חלה פתיחת מרווחים ברוב הענפים בחודש אפריל בטווח שבין 5 ל-15 נקודות בסיס. גם החודש נותרה התשואה החציונית בענפים אלו מתחת לרמה של 2.0% בכל הענפים.

מדרג הסיכון בין הענפים משתקף גם בתנודתיות התשואות (פער הריביות), כאשר התנודות המשמעותיות ביותר שנחזו בתשואות ב-12 החודשים האחרונים, נמצאו ברובן חברות מענפי הנדל”ן והאחזקה ובדומה לחודשים הקודמים.