עלייה ברווחי חברת החשמל ברבעון השלישי של השנה

חברת החשמל סיימה את הרבעון השלישי של 2016 ברווח של 1,111 מיליוני שקלים, לעומת רווח של 1,042 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד

יפתח רון טל יו"ר חברת החשמל צילום: יוסי וייס

דירקטוריון חברת החשמל אישר היום (חמישי) את הדוחות הכספיים של החברה לתשעת ושלושת החודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2016.

מהדוח עולה, כי חברת החשמל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2016 ברווח של 1,687 מיליוני ש”ח, לעומת רווח של 256 מיליוני ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 אולם בניכוי השפעות חד פעמיות הן בתשעת החודשים של השנה והן בתשעת החודשים בשנה קודמת, רווחי החברה לאחר נטרול ההשפעות החד פעמיות בתקופת תשעת החודשים עומד על כ- 831 מיליוני ש”ח לעומת 588 מיליוני ש”ח בתקופה קודמת אשתקד.

ברבעון השלישי, למרות שלא חל שינוי במכירות החשמל של החברה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, חלה ירידה בהכנסות החברה בסך של כ-140 מיליוני שקלים.

בתקופת תשעת החדשים חלה ירידה בהכנסות החברה בסך של כ -327 מיליוני ש”ח (245 מיליוני ש”ח נטו לאחר מס).

הירידה בהכנסות נובעת מירידות בתעריף החשמל במהלך שנת. בינואר 2016, הורה שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים לחברת החשמל, כי ייצור החשמל ביחידות הפחמיות יופחת ב- 15% בחישוב שנתי, יחסית להיקף ייצור החשמל ביחידות אלה בשנת 2015.

כמו כן בחודש ספטמבר 2016 התקבלו מהמשרד להגנת הסביבה היתרי פליטה בהתאם לחוק אוויר נקי לאתרי תחנות הכוח הפחמיות שלה, אורות רבין ורוטנברג בהם נקבע בין היתר כי  על החברה להפעיל את יחידות הייצור במינימום האפשרי מבחינה תפעולית וכי עליה לתת עדיפות בכל עת לייצור חשמל בגז טבעי.

 כתוצאה מכך, הקטינה החברה את ייצור החשמל בפחם, ברבעון השלישי בכ-6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ובכ-14% במצטבר מתחילת השנה, ביחס לתקופה מקבילה אשתקד .

הקיטון ביצור החשמל בפחם  לצד ירידה במחיר הפחם, הביאו לקיטון בעלויות צריכת הפחם ברבעון בשלישי בסך של כ-170 מיליוני ש”ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ובמצטבר לתקופת תשעת החודשים לקיטון של 834 מיליוני ש”ח לעומת תקופה זו בשנה קודמת.

כמו כן הייתה ירידה של כ-230 מיליוני ש”ח בצריכת הסולר ברבעון השלישי לעומת רבעון המקביל אשתקד , ובמצטבר לתקופת תשעת החודשים לקיטון של 213 מיליוני ש”ח לעומת תקופה זו בשנה קודמת,  הנובעת מתנאי מזג אוויר קיצוניים שהיו ברבעון המקביל אשתקד.

בחודש ספטמבר 2016 נחתם הסכם עקרונות לפתרון חוב החשמל הפלסטיני ולהסדרת משק החשמל הפלסטיני. כחלק מהסכם עקרונות זה התקבל בחברה סך של כ-590 מיליוני שקל חדש.

אלוף במיל. יפתח רון-טל, יו”ר דירקטוריון חברת החשמל מסביר כי “מאז תחילת השנה נרשם הישג משמעותי של צמצום חובות החברה בכ-2.4 מיליארד ש”ח. למרות מצבה הפיננסי המורכב של החברה, ההנהלה עומדת ביעדי הדירקטוריון להחזר וצמצום החוב, אף מעבר ליעדים”.

“התוצאות העיסקיות של החברה ברבעון זה, מהוות המשך ישיר לשיפור הפיננסי בחברת החשמל, שהוא תוצאה ישירה של ניהול אחראי ומימוש של תוכניות התייעלות במסגרת תוכנית חומש אסטרטגית, אשר שנת 2016 הינה חלק ממנה”, דברי רון-טל.