S&P ממשיכה לתת אמון בכלכלת ישראל

חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P אישררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של +A עם תחזית יציבה

ישראל ממשיכה לשמור על יציבות. חברת הדירוג S&P צילום: יח"צ

חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P אשררה היום (שישי) את דירוג האשראי של מדינת ישראל והותירה אותו ברמה של A+ עם תחזית יציבה. מדובר באשרור דירוג ראשון מאז ביקורם השנתי של נציגי החברה בישראל, שהתקיים במרץ 2016.

בהודעה לעיתונות שפרסמה, קבעה החברה כי אשרור הדירוג מגיע על רקע ציפיית האנליסטים שהממשלה תשמר את מדיניותה הפיסקאלית היציבה ולפיכך תשמור על נטל החוב הממשלתי יציב.

כמו כן, נכתב כי להערכת החברה הגרעון הצפוי בשנתיים הקרובות יעמוד על 2.9% מהתוצר. בדוח נכתב כי התחזית היציבה משקפת את הערכת S&P שהשפעת הסיכונים הביטחוניים על כלכלת ישראל מוגבלת.

נציגי החברה מדגישים את חוזקות הליבה של ישראל. למשל, כלכלה מגוונת ומשגשגת, ירידה בהוצאות הריבית על החוב, חשבונות חיצוניים חזקים ומסגרת מוניטרית גמישה. שתי המגבלות העיקריות של הדירוג נותרו נטל החוב הגבוה וסיכונים גיאו-פוליטיים והשלכותיהם הכלכליות.

ב-S&P מציינים כי הגרעון בשנת 2015 עמד על 2.4% מהתוצר לממשלה רחבה ו2.2% מהתוצר לממשלה צרה, בעיקר בעקבות הכנסות מסים גבוהות מהצפוי. מגמה זו נמשכה גם במחצית הראשונה של 2016. האנליסטים מציינים כי הקואליציה הגיעה להסכמה לגבי תקציב דו-שנתי לשנים 2017 ו-2018 ושמירה על יעד גירעון של 2.9% בשנתיים הקרובות.

עוד נכתב בדו”ח כי ביצועים חזקים בתחום היצוא, החשבונות החיצוניים החזקים של ישראל והגמישות המוניטרית של המדינה מהווים נקודות חוזק בדירוג האשראי.

לטענת החברה, סוגיית הדיור היא אתגר מרכזי. האנליסטים סבורים כי הממשלה יישמה עד כה מגוון צעדים במטרה לטפל בבעיות ההיצע, כאשר הצפי הוא שההשפעה תהיה מוגבלת בטווח הקרוב.

חברת S&P מציינת כי ניכר שיפור במצב הגיאופוליטי. יישום מדיניות פיסקלית אחראית בהתאם לציפיות האנליסטים תביא לירידה משמעותית בנטל החוב וצפויה להוביל להעלאת דירוג.

לחליפין, עלייה בגירעונות הממשלה והחוב הממשלתי או פגיעה בתמיכה הבינלאומית עלולים לגרום לבידוד הכלכלה הישראלית ולפגיעה בדירוג האשראי של ישראל.

החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג’ו אמרה בתגובה כי “אשרור דירוג האשראי מהווה עדות לחוסנו של המשק הישראלי ולחשיבותה של מדיניות כלכלית אחראית. אגף החשב הכללי יתמיד במחויבותו לשמירה על מדיניות חוב נכונה ולהמשך מגמת הירידה ביחס החוב תוצר”.