13 C
Tel Aviv
Friday, January 21, 2022
ראשי תגיות אבטלה

תגית: אבטלה

בחודש מרץ 2017 התייצבו בלשכות התעסוקה ברחבי הארץ 167.4 אלף דורשי עבודה (נתון מנוכה עונתיות). מספר זה מציג ירידה של 0.8% לעומת חודש פברואר בו התייצבו 168.8 אלף דורשי עבודה. מגמת הירידה באבטלה נשמרת על אף רמות האבטלה הנמוכות בהן המשק נמצא.   חודש מרץ 2017 מציג את רמות האבטלה הנמוכות ביותר שנרשמו בשירות התעסוקה בכעשר השנים האחרונות, מספר התובעים...
אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע בחודש ינואר האחרון ל-4.3%, ללא שינוי לעומת דצמבר 2016, כך עולה מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מהנתונים עולה כי מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע בינואר 2017 ל-3.967 מיליון נפש. מהם 3.797 מיליון מועסקים וכ-170 אלף בלתי מועסקים. אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עלה בחודש...
בחודש ינואר 2017 התייצבו בלשכות התעסוקה ברחבי הארץ 170.2 אלף דורשי עבודה. מספר זה מציג ירידה של 0.5% לעומת חודש דצמבר בו התייצבו 171 אלף דורשי עבודה. האבטלה הנמוכה נשמרת על אף רמות האבטלה הנמוכות בהן המשק נמצא. על אף שחודש ינואר מתאפיין בדרך כלל בעלייה במספר המפוטרים החדשים, עקב סיום שכיח של חוזי העסקה בסוף דצמבר - בחודש ינואר הנוכחי...
ועדת העבודה והרווחה התכנסה היום (שלישי) ועסקה בפתרונות תעסוקה בדרום. במהלך הדיון אמר מנכ"ל שירות התעסוקה בועז הירש, כי למרות שנתוני האבטלה בדרום הארץ, העומדים על 6%, גבוהים מהממוצע הארצי העומד על כ-3%, משנת 2015 חלה ירידה של 12% בתביעות אבטלה וירידה של 28% בתביעות הבטחת הכנסה. עוד נמסר לוועדה על ידי שירות התעסוקה כי בשנת 2016 פגש שירות התעסוקה 85,953...
בחודש נובמבר 2016 התייצבו בלשכות התעסוקה ברחבי הארץ 175.6 אלף דורשי עבודה (נתון מנוכה עונתיות). מספר זה דומה לנתון חודש אוקטובר (מנוכה עונתיות) ויחד, החודשיים האחרונים מציגים ירידה של 3.2% לעומת ממוצע כלל דורשי העבודה בחודשים ינואר עד ספטמבר. במהלך שנת 2016 נמדדה רמת אבטלה יציבה, וירידה של כ-6.3% בחודשים אוקטובר ונובמבר, לעומת שאר חודשי  2016. אמנם בחודש אוקטובר נרשמו...
יציבות במספר המובטלים במשק. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה הגיע בחודש זה ל-4.7%, בדיוק כפי שהיה בחודש יוני. מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע ביולי 2016 ל-3.940 מיליון נפש. מהם 3.756 מיליון מועסקים וכ-184 אלף בלתי מועסקים. בקרב המועסקים, 1.994 מיליון היו גברים (1.978 מיליון ביוני 2016) ו-1.763 מיליון היו נשים (1.759...
ברבעון השני נרשם שיפור משמעותי בשוק העבודה - האבטלה ירדה ושיעור התעסוקה עלה. מסקירה שמפרסם היום (שני) משרד האוצר עולה כי השיפור נרשם לאחר היציבות בנתוני שוק העבודה במחצית השנייה של 2015 וברבעון הראשון של 2016. באוצר מציינים עם זאת כי הירידה בשיעור האבטלה ברבעון השני נבעה בעיקר מירידה בשיעורי האבטלה במחוזות תל אביב ודרום - זאת בעוד שביתר המחוזות נרשמה...
בחודש מאי 2016 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 9,507 ש"ח - כך עולה מנתונים שמפרסמת היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מספר משרות השכיר עמד על 3.479 מיליון. נתוני הלמ"ס מסתמכים על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102 וממקורות מנהליים אחרים. מכלל המשרות במשק בחודש מאי 34% היו בענפים...