20.1 C
Tel Aviv
Monday, May 16, 2022
ראשי תגיות דו”חות כספיים

תגית: דו”חות כספיים

קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2017. סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו במחצית הראשונה של 2017 בכ-11.1 מיליארד ש"ח, לעומת כ-9.7 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-14%. סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו ברבעון השני של 2017 בכ-5.7 מיליארד ש"ח, לעומת כ-5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של  כ-14%. הרווח...
רכבת ישראל מפרסמת היום (שני) את הדו"חות הכספיים שלה לרבעון הראשון של שנת 2017, במהלכות הצליחה החברה להציג צמיחה ולשמור על רווחיות. ברבעון הראשון של שנת 2017 בוצעו ברכבת ישראל 15.8 מיליון נסיעות, גידול של 7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. במהלך הרבעון הובלו ברכבת 2.4 מיליון טון מטענים, 4% יותר מהרבעון המקביל אשתקד. רכבת ישראל סיימה את 3 החודשים הראשונים של...
בנק ישראל מפרסם היום (שני) את הדו"חות הכספיים שלו לשנת 2016. הדו"חות הכספיים של בנק ישראל הושפעו בשנת 2016 ממספר מגמות בכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של בנק ישראל ובמדיניות ההשקעה של יתרות המט"ח. המאזן התרחב בכ-25 מיליארדי ש"ח (7%) והסתכם בסוף השנה בכ-394 מיליארדי ש"ח. הרוב המוחלט של הנכסים במאזן של בנק ישראל נקוב במטבע חוץ, ואילו ההתחייבויות עיקרן שקליות: המק"ם,...
חברת לפידות מדווחת היום (ראשון) על תוצאותיה לשנת 2016, לפיהן חלה צמיחה של 32% בהכנסות ל-1.3 מיליארד שקלים וכן נרשם גם זינוק חד ברווח הנקי המאוחד ל-78 מיליון שקלים. על פי הנתונים חלה צמיחה עקבית ומהירה בהכנסות מגזר הסחר הבינלאומי. בשנה החולפת נרשם גידול בענף זה של כ-29% והצפי לצמיחה בפעילות הסחר ב-2017 עומד על כ-40%. במהלך השנה נרשם זינוק בפעילות הטלפונים והאביזרים הסלולריים-סאני...
דוד מימון מנכ"ל אלעל הציג את התוצאות הכספיות של אל על לשנת 2016. הכנסות החברה בשנת 2016 הסתכמו בכ 2,038 מיליון דולר. הרווח לפני מס הסתכם בשנת 2016 בכ-93 מיליון דולר. החברה סיימה את שנת 2016 עם רווח נקי בסך של כ-81 מיליון דולר. יתרות המזומנים והפיקדונות של החברה נכון ל-31.12.2016 הסתכמו בכ- 212 מיליון דולר. נתח השוק של החברה...
דירקטוריון חברת החשמל אישר את הדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.  מהדו"ח עולה, כי חברת החשמל סיימה את שנת 2016 ברווח של 1,181 מיליוני ש"ח, לעומת רווח של 223 מיליוני ש"ח בשנת 2015. בשנה זו, למרות שחל גידול של 1% במכירות החשמל של החברה לעומת השנה הקודמת, חלה ירידה בהכנסות החברה בסך של כ-359 מיליוני ש"ח...
תהליך הסגירה והדיווח הכספי הינו חלק בלתי נפרד משגרת העבודה של מחלקות כספים בחברות ציבוריות, אשר מתחיל משלב סיום תקופת החתך (ואף קודם לכן) ועד מועד פרסום הדוחות. כידוע, קיימת שונות גבוהה בין מועדי הדיווח בין החברות, שעל פניו למי שמסתכל מהצד, נראה כתאריך אקראי וחסר משמעות, עם זאת, מהסתכלות מזווית אחרת, ניתן להבין כי למועד הדיווח הכספי ישנן...
סרגון נטוורקס, הנסחרת בבורסה בתל אביב, את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה אשר הסתיימה ב-31 בדצמבר, 2016. נרשם גידול של 12% בהשוואה להכנסות ברבעון הרביעי של 2015 וגידול של 7% לעומת הרבעון השלישי של 2016. שיעור הרווח הגולמי עמד על 32.5% בהשוואה ל-32.8% ברבעון הרביעי של 2015 ו-32.9% ברבעון השלישי של 2016. הרווח התפעולי היה 8.5 מיליון דולר בהשוואה לרווח תפעולי...
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה היום (שני) את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2016. סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו ברבעון השלישי של 2016 בכ-5.1 מיליארד שקלים, לעומת כ-4.7 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של  כ-8%. סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2016 בכ-14.9 מיליארד שקלים, לעומת כ- 13.9 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד,...
דירקטוריון חברת החשמל אישר היום (חמישי) את הדוחות הכספיים של החברה לתשעת ושלושת החודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2016. מהדוח עולה, כי חברת החשמל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2016 ברווח של 1,687 מיליוני ש"ח, לעומת רווח של 256 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  אולם בניכוי השפעות חד פעמיות הן בתשעת החודשים של השנה והן בתשעת החודשים בשנה קודמת, רווחי...