13 C
Tel Aviv
Friday, January 21, 2022
ראשי תגיות חוב

תגית: חוב

עצמאות כלכלית
ברביע הראשון של שנת 2017 נרשם גידול כמותי בחוב של המגזר העסקי באג"ח סחירות בישראל, הלוואות בנקאיות וחוץ בנקאיות, כך נמסר מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל. גידול כמותי זה קוזז בעיקר כתוצאה מהשפעת ייסוף של כ-5.5% בשער החליפין של השקל מול הדולר שהקטין את השווי של החוב הנקוב והצמוד מט"ח, וכן מהקטנה כמותית של הלוואות מתושבי חוץ. כתוצאה מהשפעות אלו, יתרת החוב...
בחינת המרווחים החציוניים בשוק האג"ח הקונצרני בישראל לחודש אפריל אל מול החודש הקודם (ממוצע חודשי) מראה, כי בניגוד למגמה שאפיינה את החודשים האחרונים, בחודש אפריל חל ניתוק בין המגזר הצמוד למגזר השקלי. במגזר הצמוד חלה פתיחת מרווחים שבין 5 ל- 45 נקודות בסיס ואילו המגזר השקלי הציג מגמה מעורבת (בקבוצת ה-Aaa.il-Aa.il פתיחת מרווחים של עד 7 נקודות בסיס, סגירת מרווחים...
יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה ברביע השלישי של שנת 2016 בכ-10.5 מיליארדי שקלים (1.3%) והסתכמה בכ-841 מיליארדים. יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע זה בכ-11 מיליארדים (2.2%) ועמדה בסופו על כ-501 מיליארדים. החוב של המגזר העסקי   מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי ברביע השלישי של שנת 2016 גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-10.5 מיליארדי ש"ח (1.3%) ועמדה בסוף ספטמבר...