20.1 C
Tel Aviv
Monday, May 16, 2022
ראשי תגיות מדרוג

תגית: מדרוג

בחודש מאי 2018 היקף גיוסי אג"ח קונצרני צפוי להסתכם בכ-5.6 מיליארד ₪ ערך נקוב –מעט גבוה מההיקף בתקופה המקבילה אשתקד. הנפקות אגרות החוב בשוק החוב הקונצרני צפויות להסתכם בחודש מאי 2018 בכ-5.2 מיליארד ₪, בהשוואה ל-4.2 מיליארד ₪ ו-2.8 מיליארד ₪ בחודש המקביל בשנים 2016 ו-2017, בהתאמה. אם מביאים בחשבון את ההנפקה הגדולה של חברת נמלי ישראל (חנ"י), בהיקף של כ-...
מידרוג מותירה על כנו דירוג A2.il לאגרות חוב שהנפיקה קבוצת דלק בע"מ. אופק הדירוג יציב. דירוג החברה נתמך בתיק אחזקות בהיקף משמעותי ומיצוב עסקי גבוה בשוק הגז הטבעי בישראל, באמצעות אחזקה בשרשור בדלק קידוחים-שותפות מוגבלת (A1.il באופק יציב, "דלק קידוחים"), המחזיקה 22% ישירות בזכויות מאגר תמר וכן מחזיקה בתמר פטרוליום (40%) המחזיקה ב 9.25% נוספים בזכויות מאגר תמר. כמו כן מחזיקה דלק קידוחים בכ-...
בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל לחודש יולי אל מול החודש הקודם מראה, כי במגזר השקלי חל צמצום שולי במרווחים של עד כ- 4 נקודות בסיס עד לרמת דירוג של A3.il (למעט ברמת הדירוג של A2.il עם פתיחת מרווחים של 77 נקודות בסיס), כאשר המרווחים ברמות דירוג אלה הם הנמוכים ביותר מתחילת שנת 2017. מנגד, ברמות...