20.2 C
תל אביב
יום שישי, 29 למאי, 2020
תגיות תוצאות כספיות

תגית: תוצאות כספיות

רכבת ישראל מפרסמת היום (שני) את הדו"חות הכספיים שלה לרבעון הראשון של שנת 2017, במהלכות הצליחה החברה להציג צמיחה ולשמור על רווחיות. ברבעון הראשון של שנת 2017 בוצעו ברכבת ישראל 15.8 מיליון נסיעות, גידול של 7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. במהלך הרבעון הובלו ברכבת 2.4 מיליון טון מטענים, 4% יותר מהרבעון המקביל אשתקד. רכבת ישראל סיימה את 3 החודשים הראשונים של...
חברת לפידות מדווחת היום (ראשון) על תוצאותיה לשנת 2016, לפיהן חלה צמיחה של 32% בהכנסות ל-1.3 מיליארד שקלים וכן נרשם גם זינוק חד ברווח הנקי המאוחד ל-78 מיליון שקלים. על פי הנתונים חלה צמיחה עקבית ומהירה בהכנסות מגזר הסחר הבינלאומי. בשנה החולפת נרשם גידול בענף זה של כ-29% והצפי לצמיחה בפעילות הסחר ב-2017 עומד על כ-40%. במהלך השנה נרשם זינוק בפעילות הטלפונים והאביזרים הסלולריים-סאני...
סרגון נטוורקס, הנסחרת בבורסה בתל אביב, את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה אשר הסתיימה ב-31 בדצמבר, 2016. נרשם גידול של 12% בהשוואה להכנסות ברבעון הרביעי של 2015 וגידול של 7% לעומת הרבעון השלישי של 2016. שיעור הרווח הגולמי עמד על 32.5% בהשוואה ל-32.8% ברבעון הרביעי של 2015 ו-32.9% ברבעון השלישי של 2016. הרווח התפעולי היה 8.5 מיליון דולר בהשוואה לרווח תפעולי...
דירקטוריון חברת החשמל אישר היום (חמישי) את הדוחות הכספיים של החברה לתשעת ושלושת החודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2016. מהדוח עולה, כי חברת החשמל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2016 ברווח של 1,687 מיליוני ש"ח, לעומת רווח של 256 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  אולם בניכוי השפעות חד פעמיות הן בתשעת החודשים של השנה והן בתשעת החודשים בשנה קודמת, רווחי...
קבוצת שגריר שירותי רכב, ספקית מובילה במתן שירותים לחברות הביטוח ושיתוף והשכרת רכבים, מדווחת היום (חמישי) על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי שהסתיים ב-30 בספטמבר 2016. ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2016 הסתכמו בכ-46.5 מיליון ש"ח, גידול של כ-16.8% בהשוואה להכנסות של 39.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מצמיחה בפעילות העסקית בשני מגזרי הפעילות של החברה – מגזר שירותים...
בנק הפועלים פרסם היום (שני) את הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2016. הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2016 הסתכם ב-699 מיליון שקלים בהשוואה ל-802 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הושפע בגין ההפרשה שביצע הבנק, בקשר עם חקירת הרשויות האמריקאיות, בסך של כ-255 מיליון שקלים. שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי הגיע ברבעון השלישי של 2016 ל-8.3% בהשוואה ל-10.4% ברבעון...
אלביט מערכות מדווחת היום (חמישי) על תוצאות הרבעון השלישי של השנה. הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2016 הסתכמו ב-780.8 מיליון דולרים בהשוואה ל-764.8 מיליון דולרים ברבעון השלישי של שנת 2015. הרווח הגולמי לרבעון השלישי של שנת 2016 הסתכם ב-238.1 מיליון דולרים (30.5% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 233.5 מיליון דולרים (30.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות המחקר והפיתוח, נטו...
חברת דיסקונט השקעות ("דסק"ש") מפרסמת היום (חמישי) את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה של 2016. מהתוצאות עולה כי הרווח הנקי הסתכם ב-147 מיליון שקלים והחברה חיזקה את נזילותה בכ-800 מיליון שקל מגיוס אג"ח, מכירת נכסים וקבלת דיבידנדים מהחברות הבנות. מתחילת השנה פרעה דסק"ש התחייבות פיננסיות בהיקף של כ-570 מיליון שקלים. לאחר הרבעון דיווחה חברת הבת כור, על חתימת הסכם למכירת מלוא החזקותיה בחברת...
רכבת ישראל דיווחה היום (חמישי) על הישגיה לחציון הראשון לשנת 2016 ובכלל זה הדו"חות הכספיים. על פי נתוני הרכבת, גם בחציון זה המשיכה החברה להראות רווחיות, זה החציון החמישי ברציפות, כאשר מגמת הגידול והצמיחה של החברה בהסעת נוסעים נמשכת, תוך  שמירה על אחוז דיוק גבוה. החברה סיימה את החציון הנוכחי ברווח נקי  של כ-64 מיליוני שקלים. הרווח הנקי מפעילות שוטפת, ללא...
חברת אלבר הגישה את הדו"חות הכספיים שלה לרבעון השני של שנת 2016. מהתוצאות עולה כי חלה צמיחה במכירת כלי הרכב וגידול משמעותי ברווחי ההון של אלבר ברבעון השני שהסתכמו מתחילת השנה בכ 61 מיליון שקלים. הכנסות החברה גדלו בכ-5% והסתכמו בכ-649 מיליון שקלים לעומת כ-619 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מהשכרת כלי רכב, שירותי מוסך, דרך וגרירה הסתכמו בכ-260 מיליון שקלים לעומת...